VTA

Varig tilrettelagt arbeid:

Målgruppe:
Tiltaket kan nyttes av yrkeshemmede med ulike yrkesmessige forutsetninger, og med behov for tett og bred oppfølging.

Personer med:

· Fysiske lidelser

· Psykiske lidelser

· Spesielle lærevansker

· Sviktende sosial fungering

Formål:
VTA er et varig arbeidstilbud til yrkeshemmede personer med ulike yrkesmessige forutsetninger.
Målselv ASVO skal tilby personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet, arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet i bedriften skal bidra til å utvikle ressurser hos arbeidstakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Målsetting:

· Å kartlegge deltakeren i forhold til sine ressurser og sine utviklingsmuligheter.

· Å sette deltakeren i stand til å fungere i forhold til de krav som arbeidslivet stiller, både i direkte arbeidsrelaterte ferdigheter og sosial fungering.